Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statut Zespołu Szkół w Samogoszczy

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ W SAMOGOSZCZY

Załącznik do Uchwały Nr X/54/2011

Rady Gminy Maciejowice

z dnia10 sierpnia 2011 roku


 

 

Opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm.).

 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 2. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Samogoszczy,

 3. Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Samogoszczy oraz Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy,

 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole.

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  §1.

 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Samogoszczy

 2. W skład Zespołu Szkół w Samogoszczy wchodzą:

  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Samogoszczy wraz z oddziałem przedszkolnym,

  - Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy,

 3. Siedzibą Zespołu jest budynek nr 2 położony w miejscowości Samogoszcz.

  §2.

 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Maciejowice.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

  Rozdział II

  Cele i zadania Zespołu

  §3.

  Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu określone są w statutach szkół.

  Rozdział III

  Organy Zespołu

  §4.

 1. Organami Zespołu są:

  1. Dyrektor Zespołu,

  2. Rada Pedagogiczna Zespołu

  3. Rada Rodziców Zespołu

  4. Samorządy Uczniowskie Szkół

 2. Organy, o których mowa w ust. 1 działają zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu i statutami szkół.

 3. Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga się
  w pierwszej kolejności wewnątrz Zespołu poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem Dyrektora Zespołu. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego lub nadzorującego, według kompetencji rozstrzygania zagadnienia.

 4. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za wymianę informacji między organami.

  §5.

 1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do Zespołu.

 2. Dyrektor Zespołu w szczególności:

  1. kieruje bieżącą działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, realizuje jej uchwały,

  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,

  7. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanych w szkole,

  8. stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

  9. wykonuje inne zadania wynikające z ustawy oraz przepisów szczególnych,

  10. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
   w organizacji praktyk pedagogicznych.

 3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności:

  1. zatrudnia nauczycieli i innych pracowników,

  2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

  3. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

 4. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

 5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Zespołu.

 6. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

  §6.

 1. W Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

 3. Szczegółowy przydział i zakres obowiązków wicedyrektor otrzymuje na piśmie.

 4. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

  §7.

 1. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

 3. Rada Pedagogiczna pracuje na posiedzeniach plenarnych z udziałem wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole.

 4. W sprawach dotyczących wyłącznie danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu
  w posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć jedynie nauczyciele zatrudnieni
  w tej szkole.

 5. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

 6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie planów pracy,

  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  5. podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.

 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy poszczególnych szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2. projekt planu finansowego,

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 9. Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły i Zespołu i wprowadza zmiany (nowelizacje)
  do statutu.

 10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

   

   

   

  §8.

 1. Reprezentację rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu stanowi Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Samogoszczy, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu oraz statutami szkół wchodzących w skład Zespołu,

  2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

   1. programu wychowawczego szkół obejmującego wszystkie treści i działania
    o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów - realizowanego przez nauczycieli,

   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
    o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli,

  3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

  4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

 3. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1).

  §9.

 1. W Zespole funkcjonują Samorządy Uczniowskie, które tworzą uczniowie poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy oraz Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy.

 2. Zasady wybierania i działania Samorządów Uczniowskich określają regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu oraz statutami poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.

 3. Regulaminy uchwalane są przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym
  i powszechnym.

 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi celami,

  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. prawo do organizacji życia szkolnego,

  4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu
   z Dyrektorem,

  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu.

   §10.

 1. Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sporów między nimi odbywa się poprzez:

  1. zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

  2. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu,

  3. zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych
   i podejmowanych działaniach.

 2. Współdziałanie organów Zespołu jest realizowane w szczególności:

 1. na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu z Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi,

 2. na spotkaniach Dyrektora Zespołu z Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi,

 3. poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń w Zespole.

  Rozdział IV

  Organizacja Zespołu

  §11.

 1. Organizacja Zespołu odbywa się zgodnie z ustaleniami zapisanymi w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.

 2. Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym stanowią arkusze organizacyjne opracowane przez dyrektora Zespołu i zatwierdzone przez organ prowadzący.

  §12.

 1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych zgodnie z odpowiednimi zapisami w statutach szkół i w arkuszach organizacyjnych na dany rok szkolny.

 2. Zakresy zadań pracowników Zespołu są zgodne z zakresami zadań ustalonymi dla danych jednostek.

 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

  §13.

 1. Świetlica Zespołu realizuje zadania zawarte w statutach szkół.

 2. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.

  §14.

 1. Biblioteka realizuje potrzeby i zainteresowania uczniów i nauczycieli szkół.

 2. Zadania nauczyciela bibliotekarza określają statuty szkół.

  §15.

 1. Zasady rekrutacji uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
  z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami) oraz statuty szkół.

 2. Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadku w których uczeń może być przeniesiony
  do innej szkoły, określają statuty szkół.

 3. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) oraz statuty szkół.

  Rozdział V

  Postanowienia końcowe

  §16.

 1. Zespół posiada pieczęć zawierającą nazwę Zespołu.

 2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły.

 3. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy tego zespołu.

  §17.

 1. Zespół gromadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

  §18.

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.

 2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 3. W razie niezgodności pomiędzy treścią statutu Zespołu a statutami szkół, pierwszeństwo przysługuje statutowi Zespołu.

Środa, 2017-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
Zaloguj się