Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

WSO Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA

 PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWE

W ZESPOLE SZKÓŁ W SAMOGOSZCZY

Opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.             w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego                       oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012        poz. 977).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                                            i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów      i egzaminów w szkołach publicznych( Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562                  z późniejszymi zmianami).

 • Statutu Szkoły.

 • Programu Wychowawczego Szkoły.

 • Programu Profilaktyki Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania sprawdzianu                                       w Publicznej Szkole Podstawowej w Samogoszczy,  z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

  1. Przepisów WSO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym            w stopniu głębokim.

 

  1. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci                  i młodzieży  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

 

  1. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

 

 

§ 2

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

       

         I        od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia stycznia

        II       od pierwszego lutego do zakończenia zajęć edukacyjnych.

 

 

Rozdział II

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole podstawowej

 

§ 3

 

  1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2. zachowanie ucznia.

  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                      w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

 

  1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych                      w Statucie Szkoły.

 

§ 4

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się  przez ocenianie wewnątrzszkolne.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 4. dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych             z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych     i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 5. ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                             i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w  § 14 ust. 2.

 6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

  § 5

  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych   i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny

  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

  1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 2.  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

   

  § 6

   

  1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniowskiej:

 1. Sprawdziany – obowiązkowe, po każdym dziale programowym, zapowiedziane uczniom i zapisane w dzienniku na tydzień przed terminem, 1 w ciągu dnia, nie więcej niż 3 w tygodniu,

 2. Pisemne kartkówki – obowiązkowe, najwyżej 15- minutowe, z ostatniej lekcji,                        1 w ciągu dnia, nie więcej niż 3 w tygodniu, nie muszą być zapowiadane uczniom,                 ale powinny być zapisane w dzienniku lekcyjnym w celu poinformowania innych nauczycieli,

 3. Dyktanda,

 4. Prace domowe obowiązkowe i dla chętnych,

 5. Dłuższe wypowiedzi ustne,

 6. Ćwiczenia praktyczne z komputerem,

 7. Testy sprawnościowe,

 8. Wypowiedzi artystyczne,

 9. Zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,

 10. Aktywność na zajęciach.

  1. Prace pisemne uczniów oceniane są według skali:

   Ocena niedostateczna        0 - 29%

   Ocena dopuszczająca       30 - 49%

   Ocena dostateczna           50 - 74%

   Ocena dobra                      75 - 89%

   Ocena bardzo dobra         90 - 100%

   Ocena celująca     więcej niż 100%

  2. Na okres przerw świątecznych, ferii oraz dłuższych przerw w nauce nie zadaje się prac domowych.

   § 7

 1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) . 

               

 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia.

 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

  § 8

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w § 5 ust 1 pkt. a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                           i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 5 ust 1 pkt. a),                        do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego  stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym  wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-  pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,               o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ‘’ustawą’’, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego        albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa  w § 5 ust. 1 pkt  a)  do indywidualnych potrzeb ucznia psychofizycznych                            i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

   

  § 9

   

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                                w wywiązywanie  się obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć.

  § 10

  1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,  na czas określony w tej opinii.

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,                w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 11

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,                       z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z nauki drugiego języka obcego.

 

 1.  W przypadku ucznia o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić   na podstawie tego orzeczenia.

 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony’’ albo „zwolniona”.

  § 12

 1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,                    z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym   lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w Statucie szkoły.

 4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych                    i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 5. Klasyfikacja  roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym         lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych                  w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 14 ust. 2.

                     

 7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym          lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 8. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, z zachowaniem następujących terminów:

  - na 1 tydzień przed posiedzeniem rady nauczyciel informuje o przewidywanych

                 pozytywnych ocenach.

               - na 1 miesiąc przed posiedzeniem, w formie pisemnej wychowawca informuje

                 o przewidzianych ocenach niedostatecznych lub nagannej ocenie zachowania.

 1. wychowawca klasy przygotowuje zawiadomienie, które doręcza rodzicom przez ucznia,

 2. podpisane zawiadomienie uczeń zwraca wychowawcy,

 3. w przypadku wątpliwości co do autentyczności podpisu rodziców, wychowawca wzywa ich i sprawdza podpis,

 4.  jeżeli zawiadomienie rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej                                          w w/w sposób jest niemożliwe, wychowawca przesyła je pocztą.

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

  § 13

 1.  Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy    po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

   

   

  § 14

  1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej  skali, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.: 1, 1+, 2,2+, 3-,3, 3+, 4-,4, 4+,5-,5,5+,6-,6.           

  2.  Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy       IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

   1. celujący – 6

   2. bardzo dobry – 5

   3. dobry – 4

   4. dostateczny – 3

   5. dopuszczający – 2

   6. niedostateczny – 1

 1. Ogólne kryteria ocen:

      1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz

 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub

 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych      i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblach wojewódzkim lub krajowym.

   

  2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, oraz

 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

   

  3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania określone w standardach osiągnięć, oraz

 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne    lub praktyczne.

      

      4) ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie

  na poziomie nie przekraczającym wymagań określonych w standardach osiągnięć,

 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu

  trudności.

     

      5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu standardów osiągnięć, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz

 2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

   

  6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w standardach osiągnięć przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz

 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

       edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 4   uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                 z przezwyciężaniem trudności  w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 3. Przyjęto szczegółowy system oceniania w kl. I-III (Załącznik nr 1)

 4.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych           dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu              na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

   

  § 15

  1. Śródroczna i roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania  uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 7. okazywanie szacunku innym osobom,

 8. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

  1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według skali:

   1. wzorowe,

   2. bardzo dobre,

   3. dobre,

   4. poprawne,

   5. nieodpowiednie,

   6. naganne,

       z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

  1. Kryteria ocen zachowania:

   1)  ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do   

        naśladowania dla innych uczniów w szkole i w środowisku,

 2. na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły,  

        uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach  

  organizowanych przez szkołę,

 3. wykazuje dużą inicjatywę w pracy  na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 4. nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły,

 5. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela,

 6.  systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

 7. nie spóźnia się na swoje zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne   ( w semestrze ma nie więcej niż 3 usprawiedliwione spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną).

 8. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 9. dba o zdrowie i higienę swoją , innych oraz otoczenia,

 10. nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia),

 11. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,

 12. zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły.

  2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. bardzo dobrze  spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce,

 2. na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły 

  i uczniów na wszystkich zajęciach   organizowanych przez szkołę,

 3.   chętnie bierze udział w  pracach  na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 4. nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły,

 5. dokładnie spełnia wszystkie funkcje  i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,

 6.  systematycznie uczęszcza do szkoły i  wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione    

     w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

 7. nie spóźnia się na  zajęcia  (  ma w semestrze  nie więcej niż 5 spóźnień  i to tylko na swoje pierwsze zajęcia lekcyjne).

 8. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 9.  dba o zdrowie i higienę swoją, innych i otoczenia,

 10.  nie ulega nałogom

 11. nie używa wulgarnego słownictwa,

 12.  chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły.

   

  3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia ,

 2. cechuje go  kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów,

 3. pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,

 4. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 5. przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia

 6. nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

 7. w semestrze nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 7 razy

 8. w semestrze ma nie więcej niż 6 nieusprawiedliwionych godzin nieobecnych,

 9. w ciągu semestru ma nie więcej niż 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu,

 10. chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły.

 11. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,

 12. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,

   

     4) ocenę poprawną, która stanowi punkt wyjścia do innych ocen z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 1.  w stopniu zadawalającym wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

 2. swoją kulturą osobistą i wyglądem nie budzi zastrzeżeń,

 3.  nie spóźnia się (w semestrze spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 9 razy),

 4. na miarę swoich możliwości uczestniczy w pracach zespołu klasowego i życiu szkoły,

 5. nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych powodów,

 6. nie usprawiedliwił najwyżej 15 godzin nieobecności,

 7. podejmuje działania zmierzające do przezwyciężenia trudności,

 8. nie ulega nałogom,

 9. swoją postawą i wyglądem nie narusza przyjętych norm,

 10. nie prowokuje kłótni konfliktów i bójek,

 11. nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,

       5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

 2.  nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,

 3. ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,

 4. znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

 5. nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,

 6. nie przestrzega stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach                             i imprezach organizowanych przez szkołę,

 7. nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,

 8. bez uzasadnionych powodów opuszcza zajęcia i spóźnia się,

 9. w semestrze spóźnił się na zajęcia więcej niż 9 razy,

 10. w semestrze ma więcej niż 15 nieusprawiedliwionych nieobecności,

 11. swoją postawą narusza przyjęte normy współżycia społecznego,

 12. wdaje się w bójki często prowokuje kłótnie i konflikty,

 13. ma zły wpływ na kolegów,

 14. niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 15. bardzo często nie zmienia obuwia,

 16. ulega nałogom i namawia do tego innych,

 17. przejawia arogancję w sposobie bycia,

 18. rażąco uchybia zasadom kultury osobistej i etyki,

 19. nie reaguje na działania szkoły i środowiska rodzinnego zmierzające do pomocy uczniowi,

     6)  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,

 2. bierze udział w bójkach i kradzieżach,

 3. znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

 4. dewastuje mienie szkolne i społeczne,

 5. w semestrze ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,

 6. pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora lub dozorem policyjnym,

 7. nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego semestru nauki.

 2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  jest oceną opisową.

 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

              umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

          a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

          b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,                    a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

  § 16

  1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

   1. Uczeń ma możliwość uzupełnienia braków w zespole wyrównawczym.

   2. Szkoła zgłosi rodzicom potrzebę zdiagnozowania  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

     

    § 17

  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich  zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej       lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,

  2)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,         nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki             i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 2.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala     się oceny zachowania.

 3.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,                                      z zastrzeżeniem   ust. 8.

 4.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki,  zajęć technicznych,  zajęć komputerowych,              i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 2.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), o którym mowa w ust. 4 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 2.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 3.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający,       w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 –  skład komisji

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

  14.1 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

           odpowiedziach ucznia.

  14.2  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany’’ albo „nieklasyfikowana”.

   

  § 18

  1.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

  3.   Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19.

    

   § 19

    

  1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. zastrzeżenia mogą być zgłoszone                         w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie           z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie  pisemnej           i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                            w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  1.  Termin sprawdzianu, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których  mowa w ust. 2 pkt 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się                  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

  2.  W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  - jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  - jako przewodniczący komisji,

 2. wychowawca klasy,

 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 4. pedagog

 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 6. przedstawiciel rady rodziców,

  1.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.                    W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  2.  Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego  z zastrzeżeniem  § 20 ust. 1.

  3. Z prac komisji sporządza się protokół  zawierający w szczególności:

   1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                         w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  3. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,                     z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

   § 20

    

  1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,      z zastrzeżeniem ust. 7.

  2.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

  3.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.                       

  4.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz                      co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

      4.1.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej

              ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

  5.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,                    w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

  6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim                      w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną)  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

  7.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza  klasę.

  8.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy                           oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 21

 

  1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej)  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

  2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu          z plastyki, muzyki,  techniki, zajęć technicznych,  informatyki,  zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma  przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

  1.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek  

        komisji.

  1.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.              W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  2.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający,             w szczególności:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu poprawkowego,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

      6.1 Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

          odpowiedziach ucznia.

      6.2 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  1.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

  2.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

  3.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie                 ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

    

    

    

    

   § 22

  1. Uczeń kończy szkolę podstawową jeżeli:

 1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą  składają się roczne oceny klasyfikacyjne               z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej             oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych  szkoły podstawowej,                       uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. ponadto przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki                 &nbs

Środa, 2017-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
Zaloguj się