Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statut Publicznego. Gimnazjum im.Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy

STATUT

PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM

im. Ks. Jana Twardowskiego

W SAMOGOSZCZY

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.  z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z  późn. zmianami)

   

 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dalej KN (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola                                      oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zmianami)

 1. Rozporządzenie MENiS  z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

 1. Rozporządzenie MENiS  z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 988),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2003r. Nr 23, poz. 193)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2005r. Nr 68, poz. 587),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.                        (Dz. U.  z 2009r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zmianami)

 1. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U, z 2007r.  Nr 83,                           poz. 562 z późn. zmianami),

 1. Rozporządzenie  MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, (Dz. U. z 2013 r, poz. 532)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 

 

1.  Nazwa szkoły zawiera określenie:

 1. Typu szkoły: gimnazjum,

 2. Rodzaj szkoły: gimnazjum publiczne,

 3. Imienia szkoły: Ks. Jana Twardowskiego

 4. Siedziby: siedzibą gimnazjum jest budynek nr 2   położony w Samogoszczy

            

  § 2

  1.  Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu, tj.:

       Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy.

 1. Na pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm używana jest nazwa:                                                            „Publiczne Gimnazjum im. Ks.  Jana Twardowskiego w Samogoszczy”,

        na pieczęci podłużnej:  „ZESPÓŁ SZKÓŁ W SAMOGOSZCZY

                                                          Publiczne Gimnazjum

                                                    im. Ks. Jana Twardowskiego

                                                  Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice

                                                  tel. (25) 683-26-36, fax (25) 623-33-34

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

§ 3

 

 

1.  Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Maciejowice.

2.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty

      w Warszawie.

3.  Cykl kształcenia trwa 3 lata.

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 4

 

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz z przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa gimnazjum,

 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

 1. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

 2. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

 1. kształtuje środowisko  wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

 1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

 2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

 3. realizowanie programu wychowawczego gimnazjum stanowiącego załącznik                do statutu,

 1. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,

 2. umożliwienie spożywania posiłków,

 3. wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży,

 4. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 5. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 6. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 1. Zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej                   przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  oraz w miarę posiadanych środków.

  2.  Cele i zadania gimnazjum realizowane są poprzez:

 1. kształcenie zgodne z założeniami podstaw programowych,

 2. organizację niektórych zajęć w ramach bloków przedmiotowych,

 3. prowadzenie zajęć dodatkowych,

 4. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wspierających harmonijny rozwój każdego ucznia,

 5. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

 6. wdrażanie programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,

 7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 8. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.  

  3.  Szczegółowe zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są 

       w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, który jest integralną częścią statutu i stanowi

       jego załącznik.

  4.  Gimnazjum wspomaga uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, organizując, w miarę

       posiadanych środków, zajęcia dodatkowe, zajęcia nadobowiązkowe, koła zainteresowań,

       koła przedmiotowe.

  5.  Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,

       gimnazjum udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną i  psychologiczną udzielaną przez  pedagoga szkolnego                               i psychologa oraz instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne,

 2. organizację zajęć:

  1. dydaktyczno-wyrównawczych,

  2.  rozwijających uzdolnienia,

  3. specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

        socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w tym ustalenie form tej pomocy, okres udzielania oraz wymiar godzin jest zadaniem powołanego               przez dyrektora zespołu.

  a) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  opracowywany jest IPET.

 2. dostosowanie wymagań programowych do możliwości uczniów oraz stosowanie metod

       i organizacji nauczania zgodnie z zaleceniami poradni specjalistycznych,

 3. dożywianie organizowane wspólnie z GOPS-em i innymi instytucjami,

 4. organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w miarę posiadanych środków.

  6.  W celu współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  innymi

       instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

       dyrektor  tworzy stanowisko pedagoga , do którego zadań należy:

  1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom mającym problemy,

  2. pomoc wychowawcom i nauczycielom przy rozpoznawaniu u uczniów dysfunkcji,

  3. pomoc rodzicom uczniów w sprawie podjęcia decyzji o badaniach dziecka

                w poradni specjalistycznej,

  4. przygotowywanie dokumentacji dla poradni,

  5. pomoc w załatwieniu dla uczniów zajęć specjalistycznych typu: logopedyczne, reedukacyjne, terapia pedagogiczna.

   7.   Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez:

  1. śródsemestralne zebrania rodziców z wychowawcą, informujące o postępach uczniów w nauce, zachowaniu, o problemach klasy oraz wdrażanych programach,

  2. semestralne zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w danym semestrze,

  3. indywidualne kontakty z rodzicami w miarę potrzeb,

  4. działalność Rady Rodziców,

  5. stałe dyżury pełnione przez wszystkich nauczycieli i dyrektora - dni otwarte                        dla rodziców.

   8.  W celu umożliwienia uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku  kształcenia

         oraz zawodu,  gimnazjum organizuje  wewnątrzszkolny system doradztwa   polegający na:

 1. organizowaniu dla uczniów spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

 2. organizowaniu  wyjazdów do szkół ponadgimnazjalnych,

 3. pomoc w korzystaniu ze specjalistycznego poradnictwa zawodowego,                                     w szczególności dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

 4. prowadzeniu  gazetki informacyjnej dla uczniów i rodziców.

  9.  Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada

         Pedagogiczna oraz Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii  Samorządu  Uczniowskiego.  

                               

ORGANY GIMNAZJUM

 

§ 5

 

 

1.  Organami gimnazjum są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski.

  2.  Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

      

                1)  Dyrektor :

  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

  3. sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami,

  4. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

  5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

  6. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,

  7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie

                             z odrębnymi przepisami,

  8. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,

  9. dysponuje środkami finansowymi,

  10. opracowuje arkusz organizacyjny,

  11. dba o powierzone mienie,

  12. wydaje polecenia służbowe,

  13. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

  14. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,

  15. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego  i  wydaje decyzje w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,

  16. reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

  17. współpracuje z Radą Rodziców,   Radą Pedagogiczną  i  Samorządem  Uczniowskim,

  18. rozstrzyga sprawy sporne  i  konfliktowe pomiędzy organami,

  19. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju kar  i  nagród stosowanych wobec uczniów,

  20. podejmuje decyzje  o  zawieszeniu zajęć dydaktycznych  z  zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

  21. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

  22. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

  23. dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

  24. zwalnia ucznia z orzeczeniem z drugiego języka obowiązkowego,

  25. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

              2)  Rada Pedagogiczna:

  1. zatwierdza plany pracy gimnazjum,

  2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  4. podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innego gimnazjum,

  5. ustala organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia  nauczycieli,

  6. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

                             z funkcji dyrektora,

  7. deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

  8. opiniuje tygodniowy przydział godzin,

  9. opiniuje  propozycje  dyrektora gimnazjum  w  sprawach  przydziału  stałych prac   i zajęć,

  10. opiniuje dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

   Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Samogoszczy jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

   W skład rady wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Wszyscy obecni              na Radzie Pedagogicznej  są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego.

    W sprawach dotyczących wyłącznie gimnazjum w posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć jedynie nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

              3)  Rada Rodziców:

  1. występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu Szkół  z wnioskami                              i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty,

  2. udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

  3. działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły,

  4. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

  5. współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

  6. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Gimnazjum i Program Profilaktyki,

  7. deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora Zespołu.

   Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala

                 między innymi:

  • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

  • organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

  • tryb podejmowania uchwał,

  • zasady wydatkowania funduszy.

                    Regulamin opracowuje Rada Rodziców.

 

              4)  Samorząd Uczniowski:

  1. reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

   •  oceniania, klasyfikowania i promowania,

   •  form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad  

                      określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

  1. przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie  w zakresie praw uczniów, takich jak:

   •  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

   • prawo do organizacji życia szkolnego,

   • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

   • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

    oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

                                            organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

   • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

  1.  opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go  społeczności szkolnej.

   3.  Zasady współdziałania organów oraz sposoby rozwiązywania konfliktów:

   1)  organy gimnazjum  bezpośrednio współpracują ze sobą zgodnie z przepisami prawa

         oświatowego.

 1. dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników  

  niepedagogicznych oraz jest negocjatorem w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

 2. wnoszone sprawy są rozstrzygane  z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

         w związku z tym dyrektor  wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły,

         jeśli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego

         wychowanków,

 3.  jeśli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub  interesem szkoły,

         dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia

                 z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

        W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor  przekazuje  sprawę

        do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

  4.   W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:

 1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  

  za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

 2. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

 3. sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 6

 

    1.  Terminy rozpoczynania  i  kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  przerw świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku  szkolnego.

    2. Dyrektor ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

     § 7

     Szczegółową organizację nauczania,  wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

     arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia.  Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do 30 maja.

     § 8

     1.  Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale

          uzależniona jest od  warunków lokalowych szkoły.

     2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich

          przedmiotów obowiązkowych,  przewidzianych planem nauczania i programem wybranym

          z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

     2.  Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum,

          o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

     § 9

     Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy  rozkład   zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

     § 10

     1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

          w systemie klasowo-lekcyjnym.

     2.  Zajęcia edukacyjne trwają 45 minut.

     3.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania zajęć 

          edukacyjnych (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy

          czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

     § 11

     1.  Podziału na grupy dokonuje się na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki

          i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie

          ramowych planów nauczania.

     2.  Oddział dzieli się na grupy w nauczaniu:

  1. obowiązkowych języków obcych (w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów),

  2. wychowania fizycznego (grupa liczy od 12 do 26 uczniów),

  3. informatyki (w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów przy czym liczba uczniów nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych.)

   § 12

   Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

    

   § 13

   1.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

        zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy  nauczyciela,

        popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

     

   2.  Do zadań bibliotekarza należy:

  1. opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

  2. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

  3. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów przed i po zajęciach,

  4. organizowanie konkursów czytelniczych,

  5. przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa                                     w poszczególnych klasach,

  6. współpraca z nauczycielami gimnazjum,

  7. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

  8. zakup i oprawa książek.

    

    

   § 14

   1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane

        z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

   2.  Świetlica jest czynna od godz. 6.50  do godz.15.30.  W świetlicy prowadzone są zajęcia

        w grupach wychowawczych.  Grupa wychowawcza w świetlicy liczy nie więcej niż 25 uczniów.

   § 15

   Dla realizacji celów statutowych gimnazjum zapewnia następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

 2. pracownię komputerową,

 3. salę gimnastyczną z zapleczem,

 4. kompleks boisk sportowych (boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste),

 5. pomieszczenie biblioteczne i świetlicowe,

 6. zaplecze kuchenne i jadalne,

 7. pokój nauczycielski,

 8. gabinet dyrektora.

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM

 

§ 16

 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1

     określają odrębne przepisy.

 

    1. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

     4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. 

          Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

      

     § 17

     1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

          za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. Ma prawo wyboru podręcznika

          spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

     2.  Do obowiązków  nauczyciela należy:

  1. kontrolować systematycznie miejsce prowadzenia zajęć pod względem

                         bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2. uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

  3. przestrzegać przepisów statutowych,

  4. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

  5. usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,

  6. we wszystkich pracowniach egzekwować przestrzeganie regulaminów,

  7. dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

   (w szkole i poza nią). 

  8. w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

  9. na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

  10.  pełnić dyżury zgodnie z harmonogramem,

  11.  przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

  12.  dbać o poprawność językową uczniów,

  13.  stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

  14.  podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

  15.  służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

  16.  wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

  17.  aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

  18.  stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

  19.  wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych

   form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych.

      3. Zadaniem nauczyciela jest realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych  

          uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów wynikających z realizacji art. 42

          ust. 2 pkt.  2  lit. a  i  b  Karty Nauczyciela.

   § 18

   1.  Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe  lub zespół wychowawczy.

   2.  Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

   3.  Do zadań zespołu przedmiotowego m.in. należy:

 1. opracowanie kryteriów oceniania z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczniów  oraz  sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

 2. opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 4. opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem  do użytku      w szkole.

  4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest;

 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla tego oddziału oraz jego modyfikacja                         w miarę potrzeb,

 2. współdziałanie w zakresie ujednolicenia wymagań wobec uczniów,

 3. współpraca w zakresie doboru metod i form pracy zapewniających jak najwyższy poziom nauczania w danym oddziale,

 4. współpraca  z wychowawcą w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom wychowawczym,

 5. współpraca  z wychowawcą w celu analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, nadmiernej absencji i sposobów ich eliminowania.

    1. Do zadań zespołu wychowawczego należy koordynacja pracy wychowawczej w szkole.

      

     § 19

      

     Zadania wychowawcze

     1.  Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących

           w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

     2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,

          by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania

          w gimnazjum.

     3.  Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor nauczycielowi po zasięgnięciu opinii  

          Rady Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy   

          do chwili ukończenia przez uczniów gimnazjum, chyba że:

 1. Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę 

        wychowawcy,

 2.  sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

   

  § 20

  1.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, 

       a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

  2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

  3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów 

                             przez wychowanka.

   2.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:

  1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

  2. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu

                             koordynacji oddziaływań wychowawczych,

  3. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów

                              wychowawczych,

  4. współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

  5. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

  6. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

  7. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu,

  8. kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji

                             i poszanowaniu godności ludzkiej,

  9.  utrzymywać stały kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach  

                            postępów  w nauce i zachowaniu się ucznia,

  10.  powiadamiać   o przewidywanej dla ucznia semestralnej/rocznej ocenie  niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru,

  11.  na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych/rocznych,

  12.  uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich.

     3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

               wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne)

    1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej              ze  strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Garwolinie.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

§ 21

 

ZASADY REKRUTACJI

 

1.  Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 lat do16 lat. Podlegają oni 

     obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18-tego roku życia.

 

2.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

 1. z urzędu – kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej               i  zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  3.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa

        niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują następujące kryteria:

 1. oceny z zajęć edukacyjnych,

 2. ocena z zachowania,

 3. wynik sprawdzianu.

  4.  Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej

       dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

   

   

   

   

   

   

   

   

  § 22

   

  EGZAMIN GIMNAZJALNY

   

  1. W klasie III gimnazjum przeprowadza się egzamin gimnazjalny, obejmujący wymagania     

       ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

 1. W części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii, i wiedzy o społeczeństwie;

 2. W części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki                 i chemii;

 3. W części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego                 na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

   

  § 23

   

  PROJEKT EDUKACYJNY

   

  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

  2. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin realizacji projektów  

       edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy.

  3. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z Radą

       Pedagogiczną.

   

  § 24

   

  STRÓJ UCZNIOWSKI

   

    1. W gimnazjum nie obowiązuje jednolity strój uczniowski. Uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły ubrani w skromne ubrania o stonowanych kolorach.

    2. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny i estetyczny wygląd oraz noszenia ustalonego stroju.

    3. W szkole obowiązują „dni galowe”. Uczniowie przychodzą wtedy w  stroju galowym -biała koszula z  krawatem, marynarka  lub sweter niezasłaniający krawata (chłopcy) oraz   biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica (dziewczęta), granatowe lub czarna spodnie (chłopcy),

    4. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci.

    5. Na dyskotekach obowiązuje uczniów przyzwoity strój.

    6. W gimnazjum obowiązuje obuwie zmienne: kapcie typu klapki lub  lekkie obuwie sportowe (typu trampki, tenisówki)

    7. W sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na obuwie sportowe o jasnej podeszwie.

    8. Niestosowanie się do powyższych punktów skutkuje obniżeniem oceny zachowania według Regulaminu oceniania zachowania uczniów.

      

      

     § 25

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

1.  Gimnazjum gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość,

     pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 

2.  Uczeń gimnazjum ma prawo do:

  1.   informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

  2.  posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów                                        i z zachowania,

  3.  korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których 

                              mowa w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

  4.  tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

  5.  poszanowania swej godności,

  6.  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  7.  swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego

                              osób trzecich,

  8.  nauki religii lub etyki,

  9.  korzystania z pomocy materialnej, rzeczowej oraz psychologiczno-pedagogicznej,

  10.  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -  wychowawczym,

  11.  nietykalności osobistej,

  12.  bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

  13.  korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem

                              i w myśl obowiązujących regulaminów,

  14.  reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach.

   3.  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 1. uczeń ma prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora gimnazjum w przypadku,                  gdy stwierdzi, że zostały naruszone jego prawa zagwarantowane w Konwencji o Prawach Dziecka,

 2. dyrektor w porozumieniu z nauczycielem – opiekunem Samorządu  Uczniowskiego,

        przewodniczącym Zespołu Wychowawczego i wychowawcą oraz uczniem

        reprezentującym interesy młodzieży rozpatruje skargę w terminie 7 dni  i postanawia:

  1.  oddalić skargę, podając pisemne uzasadnienie,

  2.  uznać skargę za zasadną i podjąć interwencję w tej sprawie.

 1. decyzję dyrektora uczeń może zaskarżyć do rzecznika praw ucznia  przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty,

 2. uczeń ma prawo skierować swoją skargę do Biura Rzecznika Praw Dziecka  bez żadnego pośrednictwa z pominięciem wyżej ustalonego trybu.

  4.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, 

                             przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

  2. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

  3. zmiany obuwia przy wejściu do szkoły,

  4. wystrzegania się szkodliwych nałogów,

  5. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

  6. przestrzegania zasad kultury współżycia

  7. dbania o honor i tradycje gimnazjum,

  8. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady

                             Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

  9. zachowania w sprawach spornych trybu określonego w §  25 ust. 3, o ile brak

                             możliwości polubownego rozwiązania problemu,

  10. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły

                             i ludziom starszym oraz kolegom  poprzez społecznie akceptowane formy,

  11. pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

  12. dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe oraz zgłaszania nauczycielowi

                             wszystkich uszkodzeń,

                     ł)     przestrzegania  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

                    m)   dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,

                    n)    zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

                    o)    punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,

                    p)    wyłączania telefonów komórkowych na zajęcia lekcyjne,

                    r)     usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych na najbliższej godzinie

                            wychowawczej, licząc od dnia powrotu ucznia do szkoły;

 • usprawiedliwienie nieobecności ucznia może nastąpić na podstawie zwolnienia

                                 lekarskiego  potwierdzonego przez rodzica lub pisemnego  usprawiedliwienia

                                 zredagowanego  przez rodzica;

 • możliwe jest również usprawiedliwianie przez rodziców nieobecności osobiście lub telefonicznie;

 • nieobecności nieusprawiedliwione skutkują obniżeniem oceny z zachowania

                    s)    uzupełniania  braków wynikających z absencji.

  5.  Nieprzestrzeganie przez uczniów statutowych obowiązków jest karane wg postanowień

       Statutu oraz ma wpływ na ocenę  zachowania zgodnie z Regulaminem.

   

   

   

   

  §  26

   

  BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I OPIEKA ZDROWOTNA

   1.  Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wszyscy nauczyciele  i pracownicy gimnazjum.

   2.  Osoby odpowiedzialne za

Środa, 2017-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
Zaloguj się