Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program Profilaktytki Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego

PROGRAM PROFILAKTYKI

Publicznego Gimnazjum

im. Ks. Jana Twardowskiego

w Zespole Szkół w Samogoszczy

 

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących i niszczących rozwój (nazywanych zachowaniami ryzykownymi).

 

 

Grupy zachowań ryzykownych

Działania profilaktyczne

Treść działania profilaktycznego

Grupa niskiego ryzyka

Pierwszorzędowe

Promocja zdrowia,

 zapobieganie zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Wspieranie procesu wychowania.

Identyfikacja osób będących w grupie podwyższonego ryzyka.

Grupa podwyższonego ryzyka

Drugorzędowe

Pomoc w wycofaniu się

z zachowań ryzykownych.

Grupa wysokiego ryzyka

Trzeciorzędowe

Zatrzymanie procesu chorobowego i degradacji społecznej. Działania terapeutyczne, rehabilitacyjne

 i resocjalizacyjne.

 

W szkole realizowana jest profilaktyka pierwszorzędowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne szkolnego programu profilaktycznego

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72

 • Konwencja o prawach Dziecka - art. 3, art. 19, art.3 3

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. Ust. nr 35 poz. 230 z p.zm.)

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. Ust. z 1996 r. nr 67 poz. 329              z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. Ust. nr 24 poz. 198)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz kształcenia ogólnego                     w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. Ust. nr 10 poz.

  96)

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. Ust. nr 121 poz. 1037)

 • Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 • Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004r.

 • Nowelizacja ustaw: o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakazującą handlu dopalaczami z 8 listopada 2010 r

  Ocena występowania zagrożeń i niewłaściwych zachowań uczniów:

   

  I.     Diagnoza środowiska szkolnego

  • ankieta dla uczniów

  • ankieta dla rodziców

  • obserwacja zachowania uczniów

  • rozmowy z rodzicami i uczniami

  • analizy frekwencji w dziennikach lekcyjnych

  • rozmowy z pedagogiem szkolnym

  • wywiady z wychowawcami klas, nauczycielami i personelem szkoły

   II.      Obszary zagrożenia

   1. Zebrane materiały i obserwacje społeczności uczniowskiej pozwoliły wyłonić następujące obszary zagrożenia:

  • zagrożenie kontaktem z substancjami zmieniającymi świadomość (dopalaczami, przede wszystkim alkoholem)

  • palenie papierosów

  • palenie e-papierosów

  • agresja

  • wymuszenia

  • wulgaryzmy, brak kultury osobistej

  • problem wagarów i ucieczki z lekcji

  • lekceważenie nauczycieli i pracowników obsługi szkoły

  • lekceważenie obowiązków szkolnych

  • uzależnienie od komputera

  • niszczenie mienia szkoły

  • duże różnice w zakresie posiadanej wiedzy między poszczególnymi uczniami powodujące  konflikt interesów i potrzeb

  • higiena, zdrowie, choroby

 1. Zdrowy styl życia

 • ruch na świeżym powietrzu,

 • aktywny wypoczynek,

 • turystyka krajoznawcza,

  III.    Kierunki działań profilaktycznych i interwencyjnych

 1. Opracowanie programu wychowawczego szkoły w oparciu o przepisy prawne                                         

  i zgodnego z założeniami statutu szkolnego.

  2.   Profilaktyczne działania szkoły mające na celu eliminację wyodrębnionych problemów:

  a.  doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców klas

  oraz pedagoga szkolnego w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych;

  b.   opracowanie procedur postępowania wychowawców i nauczycieli w konkretnych sytuacjach;

  c.   opracowanie jasnego systemu zachowania ucznia - regulaminu szkoły;

  d.   współpraca z samorządem uczniowskim i włączenie go w realizację programu

              wychowawczego;

  e.  systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych przez wychowawców klas,

       pedagoga i psychologa dla uczniów (uaktywnienie społeczności uczniowskiej,    

       propozycje działań pro-społecznych, propozycje spędzenia czasu wolnego);

  f.   organizowanie spektakli o tematyce profilaktycznej;

  g.  współpraca z rodzicami - przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, włączanie ich   

       w  życie szkoły;

  h.  wyposażenie biblioteki szkolnej w fachową literaturę z zakresu profilaktyki;

  i.   współpraca z policją - zajęcia prewencyjne dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, szybka

       interwencja w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczanie imprez szkolnych;

  j.   zapewnienie uczniom ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu (oferta zajęć    

       pozalekcyjnych w szkole);

  k.  zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły i środowiska;

  l.   kształtowanie systemu wartości we współpracy z rodzicami;

  ł.   systematyczne omawianie, w ramach rad pedagogicznych, efektów realizacji planu  

       profilaktycznego w szkole;

  m.  ewaluacja planu wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki.

      IV.   Harmonogram działań w obszarach zagrożeń

   

  1. Zagrożenie kontaktem z substancjami zmieniającymi świadomość

 

 

 

 

Lp.

 

Działania

 

Osoby odpowiedzialne

 

Czas działania

1.

Spotkanie dla rodziców uczniów kl. I dotyczące zapoznania z procedurami postępowania, obowiązującymi w naszej szkole, odnośnie uczniów mających kontakt z tymi substancjami (szczególnie z alkoholem), wyrażenie zgody             na prowadzenie przez szkołę takich działań.

wychowawcy,

pedagog,

do XI

2.

Przestrzeganie opracowanych procedur postępowania.

cały personel

cały rok szkolny

3.

Spotkanie z uczniami.

j. w.

I semestr

4.

Spektakl dla uczniów.

pedagog w porozumieniu z Dyrekcją

w miarę możliwości organizacyjnych,                  jak najszybciej

5.

Ewentualne interwencje i konsultacje dla uczniów i rodziców, organizowanie grup edukacyjnych i grap wsparcia.

wychowawcy, pedagog, psycholog

w razie potrzeby

6.

Pedagogizacja rodziców.

wychowawca we współpracy z pedagogiem i psychologiem

zebranie z rodzicami

7.

 

Zabezpieczać szkołę przed wnoszeniem alkoholu na imprezy szkolne.

wychowawcy

 

 

8.

 

 

 

 

 

Propagowanie wiedzy o substancjach uzależniających i zagrożeniach związanych z ich używaniem oraz propagowanie wiedzy na temat dopalaczy

 • Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami- ankieta dla uczniów dotycząca uzależnień Dokonanie analizy wyników ankiety i opracowanie planu działań w celu rozszerzenia tematyki przeciwdziałania uzależnieniom na dany rok szkolny
  • prowadzenie cyklu lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki:

a ) antyalkoholowej

b) antynikotynowej

 c) antynarkotykowej

d)  profilaktyki dotyczącej dopalaczy

 •  Przeciwdziałanie zjawisku picia alkoholu przez młodzież, zjawisku używania dopalaczy
 • Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych na tematy poruszające tematykę uzależnień oraz poczucia własnej wartości z udziałem przedstawicieli różnych instytucji.
 • Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów pracy.
 • Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu uzależnień (dopalaczy).

 

 

 

zespól wychowawczy

 

 

 

 

 

 

 

 wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

  wychowawcy,

  pedagog

 

 

 

 

 

 

 wychowawca,

  pedagog

 

 

wychowawcy,

  pedagog

 

 

 

 

 

 n-le przedmiotu

 

 

 

 

 wychowawcy,

   pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-X

 

 

 

 

 

 

 

 

na zajęciach                                   z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na spotkaniach                                  z rodzicami

9

Ocena z zachowania zostaje obniżona

wychowawca

Koniec semestrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Palenie papierosów , e-papierosów

 

 

Lp.

 

Działania

 

Osoby odpowiedzialne

 

Czas działania

1.

Lekcje na temat szkodliwości nikotyny

wychowawca, nauczyciel biologii, chemii

XI

2.

Pedagogizacja rodziców

wychowawca we współpracy z pedagogiem           i psychologiem

zebranie z rodzicami

3.

Kontrola boiska, toalet i okolicy szkoły

cały personel,      nauczyciele dyżurujący

cały rok

4.

Szybka interwencja, natychmiastowe powiadomienie rodziców

wychowawca, pedagog

cały rok

5.

Przeprowadzenie konkursu plastycznego poświęconego przeciwdziałaniu palenia tytoniu.

Wywieszanie plakatów o tej tematyce.

nauczyciel biologii                        i plastyki

 

6.

Ocena z zachowania zostaje obniżona

wychowawca

koniec semestrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    Wagary, spóźnienia, opuszczanie zajęć ucznia obecnego w szkole, opuszczanie terenu szkoły

 

Lp.

 

Działania

 

Osoby odpowiedzialne

 

Czas działania

1.

Kontrola frekwencji uczniów. Przepływ informacji w zespole nauczycieli uczących. Szybka interwencja

 • Przestrzeganie zasad zwalniania ucznia obecnego w szkole z pojedynczych zajęć
 • Przestrzeganie zasad postępowania                     z uczniem, któremu potrzebna jest pomoc lekarska.
 • Bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły na przerwach międzylekcyjnych.

wychowawca, pedagog

cały rok

2.

Postępowanie według opracowanych procedur –postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

cały rok

3.

Rozmowy z rodzicami i uczniami

j. w.

cały rok

4.

Rozpoznanie przyczyny

j. w

cały rok

5.

Różnorodne formy pomocy

j. w., wolontariusze, psycholog

cały rok

6.

System ocen z zachowania, jasne kryteria ocen

z poszczególnych przedmiotów

wychowawca,

nauczyciele

cały rok

7.

Stosowanie ciekawych metod pracy na lekcji, indywidualizacja wymagań

nauczyciele

cały rok

8.

Zapoznać uczniów i rodziców z treściami Statutu Szkoły dotyczącymi praw i obowiązków ucznia, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemem kar i nagród.

wychowawca

X

9.

Wpływ absencji na wyniki egzaminu gimnazjalnego, drugoroczność.

Środa, 2017-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
Zaloguj się