Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

WSO Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA uczniów Publicznego Gimnazjum
im. Ks. Jana Twardowskiego

w Zespole Szkół w Samogoszczy

(ZAŁĄCZNIK DO STATUTU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. KS.JANA TWARDOWSKIEGO )

  

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest realizacją zadań zawartych               w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów                    w szkołach publicznych  (Dz. U. z 2007r.  Nr 83, poz. z późniejszymi zmianami)

 

 

         Wewnątrzszkolny System Oceniania (w paragrafach 1 – 20) rozwija

i precyzuje zapisy  przywołanych wyżej rozporządzeń, a w szczególności określa zasady działań specyficznych dla Publicznego Gimnazjum

w Samogoszczy w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów.

 

         Przepisy przywołanych wyżej rozporządzeń są nadrzędne względem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

         Przepisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania są nadrzędne względem Przedmiotowych Systemów Oceniania. Te ostatnie muszą być zgodne
z dokumentem wyższego rzędu i po zaakceptowaniu przez radę pedagogiczną stają się jego załącznikiem.
CELE I STARTEGIE OCENIANIA

 

§ 1

 

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne uczniów;

 2. zachowanie ucznia.

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

  § 2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. Głównym celem oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Samogoszczy jest wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia poprzez:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole;

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

 1. umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;

 2. systematyczność pracy ucznia;

 3. samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;

 4. zaangażowanie i kreatywność ucznia;

 5. umiejętność prezentowania wiedzy;

 6. umiejętność współpracy w grupie.

  § 3

 1. Nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowywane przez nauczycieli są integralną częścią systemu.

 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Wychowawca na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)              o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

  § 4

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Komentarz do oceny za pracę pisemną każdorazowo udzielany jest na piśmie, a za odpowiedź ustną – ustnie.

 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły.

 4. Każdy rodzic (prawny opiekun) może uzyskać informację o postępach i trudnościach ucznia w nauce w następujący sposób:

  • Na zebraniu rodziców (wywiadówce) przeprowadzanych po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej w styczniu.

  • Na zebraniach rodziców w organizowanych między radami klasyfikacyjnymi tzn. w listopadzie przed śródroczną klasyfikacją i w kwietniu przed roczną klasyfikacją.

  • Na spotkaniach z nauczycielami w dni otwarte, które ustalone są przez radę pedagogiczną na początku każdego roku szkolnego.

  • W czasie indywidualnych rozmów z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu.

   § 5

 1. Nauczyciel zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w nauce, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom w par.3 ust. 1

 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w par. 3 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 ust.3b Ustawy o systemie oświaty. Z dnia 7 września 1991 roku.

 3. Wymagania edukacyjne wobec uczniów, u których stwierdzono:

   1. dysortografię:

 • w pracach pisemnych z różnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie ocenia się błędów ortograficznych,

 • w ocenie prac pisemnych z języka polskiego stosuje się indywidualizację, szczególnie u tych uczniów, którzy nie mieli możliwości korzystania ze słownika ortograficznego;

   1. dysgrafię i zaburzoną lateryzację:

 • częściej sprawdza się nabyte wiadomości i umiejętności,

 • w pracach pisemnych zmniejsza się wymagania ilościowe na rzecz jakości pisma,

 • przy ocenie prac pisemnych nie bierze się pod uwagę estetyki danej pracy, lecz treści w niej zawarte. Również zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń nie są oceniane pod względem estetycznym,

 • możliwość pisania krótkich odpowiedzi drukowanymi literami, a dłuższych za pomocą komputera,

 • ze względu na niską sprawność ruchową dłoni, zaburzoną koordynację wzrokowo – ruchową i trudności w różnicowaniu stron ciała oraz pojawiającą się nieudolność w grach sportowych i ćwiczeniach fizycznych, nauczyciele przedmiotu wychowania fizycznego przy ocenie biorą głównie pod uwagę zaangażowanie ucznia w zajęciach,

 • na zajęciach matematyki, fizyki, techniki i sztuki przy ocenie prac manualnych uczeń traktowany jest indywidualnie, zwłaszcza jeśli dotyczy to: wykonania modeli, majsterkowania, szycia, lepienia, kreślenia wykresów i konstrukcji,

 • przy zaburzeniach lateralizacji na lekcjach techniki, historii, geografii uwzględnia się trudności w orientacji na planach i mapie;

   1. dysleksję:

 • ze względu na trudności w wyciąganiu wniosków i uogólnień oraz trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu, wydłuża się czas sprawdzianów,

 • uwzględniając kłopoty z pamięcią danych uczniów, odpytuję się ich z krótkich partii materiału, indywidualnie traktuje przy ocenie wiersza na pamięć, słówek z języka obcego, ciągów liczb wzorów i dat,

 • indywidualnej ocenie podlega też odpytywanie z różnego rodzaju pojęć matematyczno-fizycznych, definicji gramatycznych i instrukcji, które przyswajane są werbalnie,

 • ze względu na występujące u tych uczniów zaburzenia percepcji wzrokowej i trudności w rozpoznawaniu przedmiotów i rozumieniu przedstawionych treści, przy ocenie indywidualnie traktuje się: pomyłki w zadaniach arytmetycznych, błędne zapisywanie przykładów, złe wykonywanie tabelek, mylenie kierunku zapisu liczb, słabe rozumienie stosunków przestrzennych, niewłaściwe proporcje między elementami przy rysowaniu figur i brył geometrycznych, trudności w rozplanowaniu prac plastycznych, wykresów i różnego rodzaju planów,

 • na lekcjach geografii i historii, oceniając uczniów, bierze się pod uwagę ich duże trudności w pracach z mapą,

 • ze względu na bardzo duże trudności w nauce języka obcego przy ocenie docenia się wkład pracy ucznia i stosunek do przedmiotu,

 • eksponuje pozytywną oceną każde osiągnięcie ucznia;

   1. zaburzenia emocjonalne:

 • unika się odpytywania na środku sali,

 • nie ponagla w czasie odpowiedzi,

 • nie krytykuje przed grupą,

 • zaczyna się od zadań łatwych i krótkich, potem stopniowo przechodzi do trudniejszych,

 • ucznia ocenia się indywidualnie, unika się form współzawodnictwa,

 • eksponuje pozytywną oceną każde osiągnięcie ucznia;

   1. zaburzenia i odchylenia rozwojowe:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych ucznia,

 • ocenianie z krótkich partii materiału,

 • indywidualne traktowanie ucznia,

 • nagradzanie wszystkich osiągnięć ucznia,

 • docenianie systematyczności i obowiązkowości ucznia,

 • stosunek ucznia do przedmiotu.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  § 6

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych należy brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających                        ze specyfiki zajęć.

 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.

 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia się ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danej szkole.

 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje na podstawie tego orzeczenia.

 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”         

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA KLASYFIKACJI

 

§ 7

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu, według skali określonej w statucie szkoły, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (par. 9, ust. 2) i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z par. 10 ust. 7.

 3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym z końcem stycznia.

 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w par. 9 ust.1, par. 10 ust. 6.

 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczącym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 6. Na dwa tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie zachowania. W następujący sposób:

   1. uczniowie otrzymują słowną informację od nauczyciela przedmiotu i wychowawcy,

   2. formę informowania rodziców, każdy wychowawca uzgadnia z rodzicami podczas zebrania klasowego (wywiadówki).

    Terminy klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej powinny  być określone w rocznym planie rady pedagogicznej.

 1. Przewidywane oceny roczne i śródroczne powinny być cyfrą (oceny zachowania - skrótem) wystawione długopisem w dzienniku lekcyjnym, w ostatniej kratce poprzedzającej rubrykę „ocena śródroczna” lub „ocena roczna”.

 2. Ocena roczna, ustalona przez nauczyciela lub wychowawcę, może być zakwestionowana przez ucznia bądź jego rodziców (prawnych opiekunów) w drodze odwołania.

   

  OCENIANIE UCZNIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

   

  § 8

 1. Ocenianie uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu semestru, a w klasach pierwszych dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego.

 2. Bieżącą ocenę z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:

 1. 6, 6-, 5+ ,5 ,5- ,4+ ,4- ,3+,3,3-,2+,2,2-,1+,1.

 2. “Plusy” w ocenie cząstkowej stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny.

 3. “Minusy” stosuje się w wypadku drobnych, nie mających merytorycznego znaczenia uchybień.

 1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanym do zajęć tyle razy w semestrze, ile jest godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, nie więcej jednak niż 3 razy.

  Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku pisząc „np.” Jeżeli uczeń wykorzysta to prawo, nauczyciel za każde następne nieprzygotowanie do lekcji stawia mu             w dzienniku ocenę niedostateczną.

 2. Krótkie pozytywne odpowiedzi ucznia nauczyciel nagradza plusem “+”.  Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

 3. Aktywność ucznia nagradzana jest tzw. „zielonymi ocenami”.

 4. Za aktywność na lekcji uczeń nie może dostać otrzymać niższej oceny, niż bardzo dobra. Wyjątek stanowi ocena, na którą uczeń wyraża zgodę.

 5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem.

 6. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności na zajęciach, nauczyciel odnotowuje ten fakt zapisując „nb”.


  Przez określenie “sprawdzian” uważa się wszystkie dłuższe niż 15 minut, samodzielne prace ucznia na zajęciach edukacyjnych, które mają na celu sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności.

 7. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:

 • Poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym sprawdzianu;

 • Z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku lekcyjnym ołówkiem;

 • Przestrzegać ustaleń terminów innych nauczycieli.

 1. W danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.

 2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniowskiej:

 1. sprawdziany – obowiązkowe, po każdym dziale programowym, zapowiedziane uczniom i zapisane w dzienniku na tydzień przed terminem, 1 w ciągu dnia, nie więcej niż 3 w tygodniu,

 2. pisemne kartkówki – obowiązkowe, najwyżej 15-minutowe, z ostatniej lekcji, 1 w ciągu dnia, nie więcej niż 3 w tygodniu, nie muszą być zapowiadane uczniom, ale powinny być zapisane w dzienniku lekcyjnym w celu poinformowania innych nauczycieli,

 3. dyktanda,

 4. prace domowe obowiązkowe i dla chętnych,

 5. dłuższe wypowiedzi ustne,

 6. ćwiczenia praktyczne z komputerem,

 7. testy sprawnościowe,

 8. wypowiedzi artystyczne,

 9. zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń – także pod kątem ortografii i estetyki,

 10. prace długoterminowe – projekty uczniowskie,

 11. aktywność na zajęciach – za pomocą „zielonych ocen” lub plusów.

 1. Prace pisemne uczniów oceniane są według skali procentowej:

 1. Kartkówka:

                                    Ocena niedostateczna     0-29%

                                    Ocena dopuszczająca   30-49%

                                    Ocena dostateczna       50-74%

                                    Ocena dobra                75-89%

                                    Ocena bardzo dobra    90-100%

 2. Sprawdziany:

                                    Ocena niedostateczna     0-29%

                                    Ocena dopuszczająca    30-49%

                                    Ocena dostateczna        50-74%

                                    Ocena dobra                 75-89%

                                    Ocena bardzo dobra      90-97%

                                    Ocena celująca              98-100% (wykraczające poza podstawę

                                                                                         programową)

 1. Na okres przerw świątecznych, ferii oraz dłuższych przerw w nauce (3 maja, 1 listopada, 11 listopada) nie zadaje się prac domowych.

   

   

  § 9

  1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
   w stopniach według skali:

 • celujący                 6          cel

 • bardzo dobry        5          bdb

 • dobry                     4          db

 • dostateczny          3          dst

 • dopuszczający     2          dop

 • niedostateczny     1          ndst

  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza treści zawarte w programie nauczania, uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny;

  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy;

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy;

  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, podejmuje próby zadań typowych;

  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych;

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, u którego stwierdzono bardzo duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej.

  1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

   3a Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych może stosować tzw. „średnią ważoną”

        wtedy gdy taki zapis uwzględni w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

  3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.

  4. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła organizuje dla tych uczniów obowiązkowe zajęcia wyrównawcze.

  5. Oceny z języka niemieckiego jako obowiązkowych zajęć dodatkowych wystawiane są w dzienniku lekcyjnym zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, lecz nie mają wpływu na promocję ucznia.

   OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

    

   § 10

 1. Ocenianie zachowania uczniów polega na obserwacji ucznia w procesie edukacyjno-wychowawczym.

 2. W ocenianiu bieżącym zachowania uczeń może otrzymać w dzienniku lekcyjnym:

 1. Plus “+” za zachowanie pozytywne,

 2. Minus “-“ za zachowanie negatywne,

 3. Czerwony minus “-“ za rażąco złe zachowanie.

 1. Roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w szkole, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

 2. Na ocenę zachowania ma wpływ udział ucznia w pracy nad projektem edukacyjnym.

  1) Na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym lub końcoworocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawca (na godzinie wychowawczej) przeprowadza wśród uczniów swojej klasy dokładną analizę ocen zachowania według regulaminu, który stanowi załącznik do systemu oceniania:

  1. w trakcie tej analizy każdy uczeń dokonuje samooceny własnego zachowania oraz ustala dla siebie ocenę

  2. następnie wszystkie indywidualne propozycje ocen konsultowane są z zespołem klasowym.

   2) Po danych czynnościach wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinie młodzieży, proponuje ocenę zachowania każdego ucznia.

   3) Przez następny tydzień wychowawca zasięga opinii innych nauczycieli, przedstawiając im listę uczniów swojej klasy i propozycję ocen zachowania.

   4) Po rozważeniu wszystkich zebranych opinii na temat uczniów swojej klasy, wychowawca ustala dla każdego z nich śródroczną lub końcoworoczną ocenę zachowania.

   5. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

   a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

   b) dbałość o honor i tradycje szkoły,

   c) dbałość o piękno mowy ojczystej,

   d) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

   e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

   f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

   g) okazywanie szacunku innym osobom.

   6. Roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

   a) wzorowe,

   b) bardzo dobre,

   c) dobre,

   d) poprawne,

   e) nieodpowiednie,

   f) naganne,

   z zastrzeżeniem ust.7 i 8.

   Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • we wszystkich sprawach przestrzega statutu i regulaminu szkoły,

 • w kulturze, zachowaniu, frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem dla innych,

 • wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły, klasy lub innych osób,

 • godnie reprezentuje szkołę lub klasę na zewnątrz,

 • rozwija swoje zainteresowania, uczestnicząc w pracach kół zainteresowań.

 • wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

  Bardzo dobą ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega statutu i regulaminu szkoły,

 • pracuje na rzecz klasy i szkoły,

 • dba o wygląd klasy, szkoły i sprzętu,

 • swoim zachowaniem daje bardzo dobry przykład,

 • dba o bezpieczeństwo własne i innych, o zdrowie i higienę osobistą,

 • nie spóźnia się na lekcje,

 • nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,

 • był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

  Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • pracuje na rzecz klasy i szkoły,

 • dla o wygląd klasy, szkoły i sprzętu szkolnego,

 • swoim zachowaniem daje dobry przykład,

 • drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,

 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą

 • sporadycznie spóźnia się na lekcje, a w razie nieobecności szybko je usprawiedliwia,

 • współpracował w zespole realizującym  projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

  Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkolnego, a stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywny skutek,

 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą

 • sporadycznie spóźnia się na lekcje, nie wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,

 • nie ulega nałogom,

 • współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

  Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • ulega nałogom,

 • dewastuje mienie szkoły,

 • opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,

 • wywiera negatywny wpływ na innych,

 • jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.

 • Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

  Naganną ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • dopuszcza się poważnych wykroczeń, narusza prawo RP,

 • rażąco narusza postanowienia statutu gimnazjum i postanowienia regulaminu szkoły,

 • nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą skutku,

 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

 • stosuje przemoc fizyczną i psychiczną,

 • dewastuje mienie szkoły,

 • nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

  1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust.10 i 11.

  1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

         Zasady szczegółowe:

         Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i uczeń otrzymał śródroczne naganne oceny zachowania.

   11. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w szkole nie kończy szkoły.

   INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE

    

   § 11

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje do dziennika lekcyjnego.

 2. Rodzice (opiekunowie) są informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

  1. poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych

  2. podczas indywidualnych spotkań rodziców z wychowawcą klasy

  3. podczas zebrań klasowych.

   Każdą informację rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają swoim podpisem.

 3. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawca rodzica (opiekuna) o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

   1. uczniowie otrzymują słowną informację od nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy

   2. rodzice informowani są na piśmie, w czasie indywidualnych spotkań z wychowawcą lub listownie. Odbiór informacji o ocenach rodzice potwierdzają swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym lub na informacji zwrotnej z listu.

    Oceny te powinny być wpisane ołówkiem w dzienniku zajęć.

 4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym (śródrocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej powinny być wpisane (długopisem) w dzienniku lekcyjnym wszystkie oceny z zajęć edukacyjnych  i  zachowania.

   

   

   

   

  EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

   

  § 12

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. W razie braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Pisemna prośba ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o egzamin klasyfikacyjny powinna być złożona do dyrektora na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa wyżej, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne i zajęcia artystyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po ustaleniu przez dyrektora gimnazjum składu komisji, terminu oraz miejsca. O tych ustaleniach dyrektor informuje ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz komisje, przynajmniej na 14 dni przed egzaminem.

 3. Klasyfikacyjne egzaminy śródroczne powinny odbyć się do 15 lutego, a roczne egzaminy klasyfikacyjne do 15 lipca.

 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

  W skład komisji wchodzą:

  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

  • nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 6. Przewodniczący komisji podczas indywidualnej rozmowy z uczniem, o którym mowa w ust. 4b oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) uzgadnia liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

 7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli,

 2. termin egzaminu,

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu klasyfikacyjnego.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 14.

 3. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem par. 14.

 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWOŁANIE OD PRZEWIDYWANEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

 

§13

 

 1. Uczeń, który nie zgadza się z proponowaną przez nauczyciela roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub proponowaną przez wychowawcę roczną oceną zachowania, może ubiegać się o jej podwyższenie w drodze odwołania.

 2. Dla ważności odwołania niezbędne jest zgłoszenie zastrzeżenia co do obiektywizmu lub uczciwości oceny wystawionej przez nauczyciela lub wychowawcę.

 3. Uczeń, o którym mowa w par. 13, ust. 1, winien dwa dni po otrzymaniu informacji od nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy o proponowanych ocenach, złożyć odwołanie na ręce dyrektora, który decyduje o uznaniu jego zasadności.

  Odwołanie powinno zawierać informację, na jaką ocenę uczeń chce się poprawić (w przypadku zajęć edukacyjnych należy podać też nazwę przedmiotu).

 4. W przypadku, gdy uczeń spełnia warunki, o których mowa w ust. 6 dyrektor sprawdza zasadność odwołania.

 5. W przypadku uznania zasadności odwołania dyrektor wyznacza termin egzaminu sprawdzającego oraz skład komisji egzaminacyjnej. O wszystkich ustaleniach dyrektora uczeń otrzymuje pisemną informację.

  Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego dyrektor podejmuje w ciągu 3 dni od złożenia przez ucznia wniosku.

 6. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:

 1. obecność na wszystkich lub usprawiedliwiona nieobecność na mniej niż 50% danych zajęć edukacyjnych;

 2. ocena może być podwyższona tylko o jeden stopień;

 3. uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny nie więcej niż z 3 przedmiotów.

 1. Wiedzę ucznia sprawdza się pisemnie oraz ustnie, z wyjątkiem takich przedmiotów jak: sztuka, informatyka, technika oraz wychowania fizycznego, z tych zajęć uczeń wykonuje ćwiczenia praktyczne.

 2. Zestawy zadań i ćwiczeń sprawdzających przygotowuje nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych.

 3. Sprawdzian z danych zajęć edukacyjnych obejmuje wiedzę i umiejętności z całego roku.

 4. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą:

  • dyrektor szkoły – jako przewodniczący,

  • nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako sprawdzający,

  • nauczyciel pokrewnych zajęć – jako członek komisji.

   W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony – na jego prośbę lub prośbę rodziców – z pracy w tej komisji. Wówczas dyrektor powołuje jako sprawdzającego, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 6. Ustalona ocena przez komisję, nie może być niższa od oceny proponowanej wcześniej.

 7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 14.

 8. Z prac w komisji sporządza się protokół zawierający:

 • Skład komisji,

 • Termin sprawdzania wiadomości i umiejętności,

 • Pytania egzaminacyjne,

 • Ocenę ustaloną przez komisję.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Wynik egzaminu, wraz z protokołem jego przebiegu, może stanowić podstawę do zobowiązania nauczyciela przez dyrektora do zmiany danej oceny.

 2. Tryb ubiegania się o podwyższenie oceny z zachowania:

 1. dyrektor szkoły, po sprawdzeniu warunków ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania i zasadności wniosku, podejmuje decyzję o formie i terminie ponownego przeanalizowania zachowania ucznia zgodnie z regulaminem oceniania zachowania (załącznik do statutu),

 2. powołuje komisję sprawdzającą, która będzie analizowała zachowanie ucznia w jego obecności,

 3. uczeń otrzymuje pisemną informację o wszystkich ustaleniach dyrektora.

 1. Warunki ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania to:

 1. ocena może być podwyższona tylko o jeden stopień,

 2. śródroczna ocena klasyfikacyjna nie była niższa od tej, o którą uczeń się ubiega,

 3. uczeń ubiegający się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana nie dopuszcza się powyższych wykroczeń, nie naruszył prawa RP oraz w sposób rażący nie łamie postanowień Statutu Gimnazjum i postanowień Regulaminu szkoły

  18. W skład komisji analizującej zachowanie ucznia wchodzą:

  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

  b) wychowawca klasy,

  c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

  d) pedagog szkolny,

  e) przedstawiciel Parlamentu Uczniowskiego,

  f) przedstawiciel Rady Rodziców.

  19. Ocenę ustala się przez głosowanie członków komisji.

  20. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem, par. 14.

  21. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:

  a) skład komisji,

  b) termin posiedzenia komisji,

  c) wynik głosowania,

  d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

  22. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna, nie może być niższa                    od oceny ustalonej wcześniej.

  23. Wynik głosowania wraz z protokołem z przebiegu prac komisji może stanowić podstawę do zobowiązania wychowawcy przez dyrektora do zmiany oceny.

  POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCEN WYSTAWIONYCH NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

  § 14

  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (art. 41, ust. 3 Ustawy o systemie oświaty).

  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

 2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 p.1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) podczas indywidualnej rozmowy.

  2. Sprawdzian obejmuje wiedzę i umiejętności z całego roku z danych zajęć edukacyjnych.

  3. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

  1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. wychowawca klasy,

 3. przewodniczący zespołu wychowawczego,

 4. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 5. pedagog szkolny,

 6. psycholog,

 7. przedstawiciel Samorządu  Uczniowskiego,

 8. przedstawiciel Rady Rodziców.

  1. Ocenę ustala się przez głosowanie członków komisji.

  2. Ustalona ocena roczna przez komisję nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.

  3. Ocena ustalono przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  4. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen i zawiera:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania protokół zawiera:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.


  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  2. Przepisy te stosuje się także w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

   EGZAMINY POPRAWKOWE

    

   § 15

 1. Egzamin poprawkowy mogą zdawać uczniowie, którzy:

 1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych

 2. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w razie:

  1. trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej

  2. długotrwałej choroby ucznia

  3. orzeczenia lekarskiego o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytami.

   Wniosek składa wychowawca klasy i szczegółowo go uzasadnia.

 1. Uczeń ubiegający się o zdawanie egzaminu poprawkowego składa pisemną prośbę do dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których to zajęć egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

 3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i obejmują one materiał programowy z całego roku szkolnego.

 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator

 3. nauczyciel z danej szkoły prowadzący takie same zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadka

Środa, 2017-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny
Zaloguj się